Dodaj z nami gazu

1. Oznaczenie prowadzącego zakład

Prowadzący zakład - Łukasz Gałka

GLT Spółka Akcyjna
Rojów ul. Wrocławska 45
63-500 Ostrzeszów

NIP 5140335654
REGON 302504008
KRS 0001004963

+48 789 149 000
office@glt.com.pl
www.glt.com.pl

Baza magazynowo - przeładunkowa gazu płynnego z rozlewnią zlokalizowana jest przy: ul. Wrocławska 45, 63-500 Rojów.

2. Potwierdzenie, że zakład podlega regulacjom prawnym i przepisom administracyjnym ustanawiających system przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym

Bazę magazynowo - przeładunkową gazu płynnego z rozlewnią w miejscowości Rojów ul. Wrocławska 45 zalicza się do zakładu zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR) (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) i właściciel jest zobowiązany do wdrożenia Programu Zapobiegania Awariom oraz podania do publicznej wiadomości wszelkich informacji określonych w art. 261a ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Właściciel GLT Spółka Akcyjna oświadcza i potwierdza, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz dokonał zgłoszenia właściwym organom. Wszelkie dokumentacje wynikające z ustawy w tym Program Zapobiegania Awariom przekazano Komendzie Powiatowej PSP w Ostrzeszowie.

3. Opis działalności zakładu

Przedmiotem działalności rozlewni jest:

 • Magazynowanie, przechowywanie LPG we własnych zbiornikach magazynowych,
 • Przeładunek LPG za pomocą urządzeń własnych,
 • Przyjęcie LPG z autocystern do zbiorników magazynowych za pomocą własnych urządzeń,
 • Nalew LPG do autocystern,
 • Nalew do butli 11 i 33 kg.
 • Dostawa butli do odbiorców hurtowych i detalicznych.

Na terenie rozlewni gazu są gromadzone substancje niebezpieczne w postaci gazu płynnego w ilościach jak niżej:

Lp.Nazwa chemicznaNumer CASNazwa substancji zgodna z IUPACIlość w MgMiejsce magazynowania
1.Propan74-98-6Propan173,1Zbiorniki magazynowe
2.Mieszanina propan-butan106-97-8[1]Propan-butan (LPG)23,41Zbiorniki magazynowe
3.Mieszanina propan-butan106-97-8[1]Propan-butan (LPG)2,2Butle
4.Mieszanina propan-butan106-97-8[1]Propan-butan (LPG)0,38Rurociągi
Suma gazu: 199,09 Mg

4. Charakterystyka substancji niebezpiecznej występującej w Bazie magazynowo - przeładunkowej gazu płynnego z rozlewnią

Gazy (propan, propan-butan) znajdujące się na terenie zakładu stanowią głównie:

 • zagrożenie pożarowe, ponieważ są skrajnie łatwopalne, tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem, w fazie gazowej są cięższe od powietrza i mogą zalegać w zagłębieniach terenu.
 • zagrożenie dla zdrowia, w wysokich stężeniach działają słabo drażniąco, narkotycznie oraz dusząco, natomiast bezpośredni kontakt ze skroplonym gazem może powodować odmrożenia.

Nie stwarzają zagrożeń dla środowiska naturalnego.
Szczegółowe dane zawarte są w karcie charakterystyki produktu:

5. Informacja dotycząca sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionej z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej 

ZASADY OGÓLNE

1. Sygnały alarmowe (alarmy)
a) Informacja telefoniczna
b) Wysłanie gońca
c) Ręczna syrena alarmowa (uzupełniające źródło informacji)


2. Miejsca zbiórki dla osób ewakuowanych:
Punkt zborny w razie ewakuacji wyznaczony przy głównej bramie wjazdowej na teren bazy – dotyczy pracowników zakładu oraz osób przebywających na terenie zakładu. W miejscu tym będzie znajdowała się osoba kompetentna do udzielenia PSP informacji o przebiegu ewakuacji.


3. Komunikat o ostrzeżeniu (zgodny z przyjętymi w zakładzie procedurami i instrukcjami):

 • Syrena alarmowa (modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut)
 • Telefony alarmowe
 • Komunikaty słowne:

  "UWAGA!!! NA TERENIE ROZLEWNI GAZU DOSZŁO DO AWARII, ZARZĄDZAM NATYCHMIASTOWĄ EWAKUACJĘ. KIERUNEK EWAKUACJI WYZNACZONY TO TEREN PRZY GŁÓWNEJ BRAMIE WJAZDOWEJ"

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA

1. W przypadku zaobserwowania w zakładzie lub jego otoczeniu sytuacji, która mogłaby wskazywać na wystąpienie awarii, np.:

 • unoszący się dym, wzmożony ruch pojazdów ekip ratowniczych itp.
 • widoczne lub wyczuwalne uwolnienie do środowiska gazu płynnego;
 • pożar lub wybuch;

należy:

 • być przygotowanym do ewentualnej ewakuacji;
 • powiadomić Państwową Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Gazowe, Zarządzających Bazą Magazynowo-Przeładunkową Gazu Płynnego z Rozlewnią;

W PRZYPADKU OGŁOSZENIA EWAKUACJI

1. Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub innego wezwania do opuszczenia domostwa, zachowując spokój, bezzwłocznie:

 • Podejmij ewakuację;
 • Postępuj zgodnie z poleceniami kierujących akcją;
 • Nie utrudniaj ewakuacji innym osobom swoją opieszałością;

2. Wykonuj polecenia osób przeprowadzających ewakuację.
3. Staraj się w miarę swoich możliwości pomóc innym w sprawnej ewakuacji.

W czasie ewakuacji zachowaj szczególną ostrożność.

Pamiętaj akcja ratownicza trwa!


WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH ORAZ ADRESÓW WOJEWÓDZKICH, POWIATOWYCH I GMINNYCH ORGANÓW I SŁUŻB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PODJĘCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNO - RATOWNICZYCH
NAZWA JEDNOSTKIADRESNUMERY
ALARMOWE
UWAGI
Państwowa Straż Pożarna-----------------112-
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowieul. Sportowa 9,
63-500 Ostrzeszów
Tel. 47 771 87 11STANOWISKO KIEROWANIA
KOMENDANTA
POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ
W OSTRZESZOWIE,

NAJBLIŻSZA TERENOWO
JEDNOSTKA
ORGANIZACYJNA PSP
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniuul. Masztalarska 3,
61-767 Poznań
Tel. 47 77 16 111,
Fax: 61 22 20 555
STANOWISKO
KIEROWANIA
KOMENDANTA
WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ w POZNANIU
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniuul. Czarna Rola 4,
61-625 Poznań
Tel. 61 827 05 00
Fax. 61 827 05 22
CZYNNY CAŁĄ DOBĘ
WIOŚ Delegatura w Kaliszuul. Piwonicka 19,
62-800 Kalisz
Tel. 62 764 63 30
Fax. 62 766 33 29
-
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowieul. Zamkowa 31,
63-500 Ostrzeszów
Tel. 62 732 00 40-
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.Aleja Wolności 4,
63-500 Ostrzeszów
Tel. 62 503 22 22
lub
112
SZPITALNA IZBA PRZYJĘĆ


INNE INFORMACJE WAŻNE DLA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW

1. Na terenie Bazy Magazynowo-Przeładunkowej Gazu Płynnego z Rozlewnią stosuj się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących w zakładzie.
2. Informuj kierownictwo zakładu lub odpowiedzialne służby o dostrzeżonych zagrożeniach.

UWAGA!!!

UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSCY CZŁONKOWIE TWOJEJ RODZINY

WIEDZĄ JAK ZACHOWAĆ SIĘ NA WYPADEK

POWSTANIA ZAGROŻENIA
Dodatkowe informacje dotyczące Bazy magazynowo-przeładunkowa gazu płynnego z rozlewnią w Rojowie, w zakresie nie objętym tajemnicą handlową lub tajemnicą przedsiębiorstwa, można uzyskać kierując pismo, wniosek na adres:

GLT Spółka Akcyjna, Rojów ul. Wrocławska 45, 63-500 Ostrzeszów, NIP 5140335654, REGON 302504008, KRS 0001004963

Baza magazynowo-przeładunkowa gazu płynnego z rozlewnią: ul. Wrocławska 45, 63-500 Rojów, www.glt.com.pl, tel.+48 789 149 000e-mail: office@glt.com.pl

Bezpieczeństwo